نتایج نظرسنجی
فعالیت های مهدی یاوران در فضای مجازی چه مقدار تاثیر گذار است؟
خیلی زیاد -> 6 رأی. (50.00 %) 50.00 %
زیاد -> 4 رأی. (33.33 %) 33.33 %
متوسط -> 2 رأی. (16.67 %) 16.67 %
کم -> 0 رأی. (0.00 %) 0.00 %
مجموع نظرات: 12 رأی